Tai Gweithwyr Amaethyddol yng Nghymru

Mae Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016 wedi dileu statws arbennig i weithwyr amaethyddol yng Nghymru a nawr bydd eu tenantiaethau yr un fath ag unrhyw feddiannydd arall.

O dan y ddeddfwriaeth newydd, bydd contractau meddiannaeth yn disodli tenantiaethau a thrwyddedau presennol. Mae hyn yn berthnasol ar gyfer Tenantiaethau Byrddaliadol Sicr a Meddianaethau Amaethyddol Sicr. Nid yw hyn yn berthnasol i weithwyr amaethyddol a ddechreuodd feddiannu cyn 15 Ionawr 1989.

Sut ydw i'n trosi fy nghytundeb tenantiaeth bresennol yn gontract meddiannaeth?

Er mwyn gwneud hyn, bydd yn ofynnol i chi gyflwyno 'datganiad ysgrifenedig' o'r contract meddiannaeth i'r holl ddeiliaid contract (tenantiaid a thrwyddedeion gynt). Rhaid i'r datganiad ysgrifenedig hwn gynnwys holl delerau'r contract. Bydd hwn yn disodli eich cytundeb tenantiaeth neu gytundeb trwydded bresennol.

Contractau Rhent Presennol ar ôl 1 Rhagfyr 2022

Bydd gan landlordiaid sydd â chytundebau tenantiaeth gyfnod o chwe mis i gyflwyno datganiad ysgrifenedig o'r contract meddiannaeth sydd wedi'i drosi i’w deiliaid contract. Newidiodd pob cytundeb tenantiaeth bresennol i gontract meddiannaeth ar ddyddiad gweithredu'r ddeddfwriaeth newydd.

Atgyweiriadau a chyflwr gorfodol yr eiddo rhent

Mae'r ddeddfwriaeth yn nodi'r rhwymedigaethau a osodir ar y landlord o ran cyflwr annedd. Mae'r rhwymedigaethau hyn yn berthnasol i bob contract meddiannaeth a wneir am gyfnod o lai na saith mlynedd. Mae'n ofynnol i'r landlord o dan gontract meddiannaeth sicrhau bod eiddo mewn cyflwr da ac yn addas i bobl fyw ynddo.

Sut ydw i'n terfynu contract meddiannaeth ar gyfer gweithiwr amaethyddol?

Mae hyn yn dibynnu a oedd y denantiaeth flaenorol yn denantiaeth sicr, yn denantiaeth fyrddaliadol sicr neu yn feddiannaeth amaethyddol sicr. Mae gwahanol ddeddfwriaeth a chyfnodau rhybudd yn berthnasol yn dibynnu ar y math o denantiaeth.

Mae'r ddeddfwriaeth newydd yn newid sylweddol o'r ddeddfwriaeth flaenorol sy'n cynnig llai o sicrwydd deiliadaeth. Dylai cyflogwyr gymryd sylw o'r ddeddfwriaeth newydd os ydynt yn cynnig llety i weithwyr amaethyddol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rhwymedigaethau statudol newydd.

Eithriadau rhag trosi o dan y ddeddfwriaeth newydd

 • Tenantiaeth o ddaliad amaethyddol o fewn ystyr Deddf Daliadau Amaethyddol 1986
 • Tenantiaeth busnes fferm o fewn ystyr Deddf Tenantiaethau Amaethyddol 1995
 • Tenantiaeth cyfnod penodol dros 21 mlynedd
 • Tenantiaeth y mae Rhan 2 o Ddeddf Landlord a Thenant 1954 (tenantiaethau busnes) yn gymwys iddi
 • Meddiannaeth warchodedig neu denantiaeth statudol o fewn ystyr y Rhent
 • Tenantiaeth warchodedig neu denantiaeth statudol o fewn ystyr Deddf Rhenti 1977

Rwy’n ansicr sut i fwrw ymlaen - ble gallaf ddod o hyd i gymorth?

Mae rhagor o ganllawiau ar wefan llyw.uk.

Mae ein tîm o arbenigwyr ymgyfreitha gwledig wrth law i helpu. Am unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'n Tîm Gwledig ar 03333 208644 neu e-bostiwch law@jcpsolicitors.co.uk

Sylwch nad bwriad yr erthygl hon yw bod yn gyngor cyfreithiol ac mae at ddibenion gwybodaeth yn unig. Dylech geisio cyngor gan gyfreithiwr cyn gweithredu.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile