Unrhyw Bryderon

Rydym yn credu bod gwrando ar eich pryderon yn y lle cyntaf yn fwy o werth i chi nag ymdrin â chŵyn na ddylai fod yn rhaid i chi ei gwneud. Rydym ni’n credu y dylai gofal da o’n cleientiaid ddod yn naturiol i’n haelodau staff. Rydym yn rhoi ein cleientiaid wrth wraidd popeth a wnawn, trwy ddeall eich anghenion a darparu gwasanaeth sy’n diwallu’r anghenion hynny.

Mae’r gwerthoedd canlynol yn bwysig iawn i ni:

  • Gwasanaeth gwych i gleientiaid
  • Uniondeb a phroffesiynoldeb
  • Ein cleientiaid a’n pobl
  • Perthnasoedd cyfeillgar a chryf
  • Cyfathrebu agored

Mae ein hymagwedd at y gwerthoedd hyn i’w gweld yn ein hymrwymiad i ddarparu cyngor a gwasanaeth cyfreithiol effeithlon ac o ansawdd uchel, ac iddo elfen gref o sylw personol, a’n nod yw darparu hyn i chi am bris teg.

Rydym yn buddsoddi llawer o amser ac egni mewn Gofal am Gleientiaid, ac rydym yn falch o’n hanes rhagorol a’n henw da.

Er gwaethaf pob rhagofal, mae camddealltwriaeth neu broblemau yn codi o bryd i’w gilydd. Pe byddech yn dweud wrthym eich bod yn credu nad ydym wedi llwyddo i gyrraedd ein safonau ein hunain neu eich disgwyliadau chi ohonom, a’ch bod yn dymuno dwyn ein sylw at eich pryderon, byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddatrys unrhyw broblemau yn gyflym ac yn effeithlon.

Ein nod yw ymdrin yn brydlon, yn deg ac yn effeithiol gydag unrhyw bryderon neu broblemau sydd gennych, ynglŷn ag unrhyw agwedd ar ein gwasanaeth, a byddem wir yn gwerthfawrogi’r cyfle i unioni pethau i chi. Os oes gennych chi gŵyn, cysylltwch â ni gan roi’r manylion.

Gellir cyflwyno cwynion ar lafar neu yn ysgrifenedig, a dylid eu cyfeirio at ein Rheolwr Cydymffurfiad, Natalie Corbi ar 01792 529621 natalie.corbi@jcpsolicitors.co.uk neu yn ei habsenoldeb hi at ein Swyddog Risg a Chydymffurfiad, Simone Ashcroft ar 01792 529659 simone.ashcroft@jcpsolicitors.co.uk.

Nodwch fanylion eich cwyn yn glir, gan sicrhau eich bod yn darparu eich manylion cyswllt: enw, cyfeiriad a manylion y mater yr ydym yn ymdrin ag ef.

Ar ôl i ni gael y manylion, byddwn yn anfon cadarnhad ysgrifenedig o enw Arweinydd y Practis sy’n ymchwilio i’ch pryder, ynghyd â chopi o’n Polisi Cwynion a fydd yn rhoi gwybod i chi am amserlen y broses. Cynhelir ymchwiliad prydlon a thrylwyr i bob cwyn. Bydd canfyddiadau’r ymchwiliad a’r ymateb yn cael ei anfon atoch o fewn 21 diwrnod i ddyddiad derbyn eich cwyn. Bydd yr ymateb yn cynnwys:

  • Y camau a gymerwyd i ymchwilio i’r mater
  • Canfyddiadau’r ymchwiliad
  • Y camau a fydd yn cael eu cymryd i ddatrys y mater

Er bod hynny’n annhebygol, os na fyddwch yn fodlon ar yr ymateb a gewch gennym, a’ch bod wedi cyrraedd terfyn ein proses gwyno ein hunain, cewch gysylltu â’r Ombwdsmon Cyfreithiol gan ddefnyddio’r manylion cyswllt canlynol:

Cyfeiriad: PO Box 15870, Birmingham, B30 9EB

Rhif ffôn: 0300 555 0333

Gwefan: www.legalombudsman.org.uk.

E-bost: enquiries@legalombudsman.org.uk

Fel rheol, mae’n rhaid cyflwyno cwynion i’r Ombwdsmon Cyfreithiol o fewn chwe mis i ddyddiad ein penderfyniad terfynol ar eich cwyn ac o fewn 12 mis i chi fod o’r farn bod mater sy’n cyfiawnhau gwneud cwyn. I gael mwy o wybodaeth, dylech gysylltu â’r Ombwdsmon Cyfreithiol.