Cyfreithwyr Eiddo Masnachol

Ni waeth beth yw maint eich busnes na pha ddiwydiant yr ydych yn gweithio ynddo, mae’n debygol y bydd angen i chi wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn ag eiddo. 

Os ydych chi’n berchen ar eiddo masnachol yr ydych yn ei brydlesu, nid yw cael tenantiaid dibynadwy a sicrhau y byddwch yn gweld enillion ar eich buddsoddiad mor rhwydd â hynny bob amser. Dyna pam yr ydym ni yn JCP wedi dewis a dethol tîm o gyfreithwyr Eiddo Masnachol arbenigol. Pa un a ydych chi’n landlord, yn denant neu’n ddatblygwr, gallwch ddisgwyl gwasanaeth gwych gan JCP. Ein haddewid i chi yw y byddwn bob amser yn gweithio er eich lles gorau, a gweithio gyda chi i ddarganfod atebion penodol i’ch anghenion chi – a hynny yn ymarferol ac yn fasnachol. 
 
Yn ystod yr ugain mlynedd yr ydym ni wedi bod yn darparu cyngor arbenigol ynglŷn ag eiddo masnachol, rydym ni wedi gweithredu ar ran amrywiaeth eang o gleientiaid. Mae datblygwyr, cymdeithasau tai, buddsoddwyr a busnesau wedi elwa ar ein gwasanaeth. Ar yr un pryd, rydym ni wedi magu ymwybyddiaeth o’r tueddiadau yn y marchnadoedd eiddo manwerthu, swyddfeydd ac eiddo diwydiannol, sy’n ein galluogi i ddarparu cyngor cyfredol a realistig. Mae gan ein cyfreithwyr eiddo masnachol y profiad angenrheidiol i’ch tywys yn ddidrafferth drwy brosesau, trafodiadau a phenderfyniadau cymhleth yn rhwydd, boed hynny ar gyfer prynu neu werthu adeiladau busnes, neu gaffael a datblygu safleoedd.
 
O’r cychwyn cyntaf, byddwn yn rhoi amcangyfrif pendant o’r costau i chi, a syniad realistig o amserlenni, gan eich galluogi i gyllidebu eich arian a threfnu eich amser ar gyfer pob trafodiad. Rydym yn deall yr heriau y mae busnesau yn eu hwynebu bob dydd yn ogystal ag yn yr hirdymor, felly ein blaenoriaeth ni yw diogelu eich buddion ariannol a masnachol er mwyn sicrhau eich bod yn cael cymaint â phosib o enillion o’ch eiddo. O’r apwyntiad cyntaf a thrwy gydol eich achos, byddwn yn darparu arweiniad cyfreithiol pan eich bod fwyaf ei angen.
 
Yma yn JCP rydym yn credu bod cyfathrebu cadarn yn hollbwysig i drafodiadau llwyddiannus. Dyna pam y bydd ein cyfreithwyr eiddo masnachol yn gweithio’n agos gyda’ch asiantiaid bob amser. Pa un a ydych chi’n fusnes sy’n ystyried prydlesu am dymor byr neu’n fuddsoddwr sylweddol, rydym yn ffyddiog bod gan ein tîm eiddo masnachol y profiad i gyflawni’r canlyniadau gorau posibl i chi.
 

Trawsgludo masnachol

Trawsgludo masnachol yw’r gwaith cyfreithiol sy’n ymwneud â phrynu neu werthu eiddo busnes. Os ydych chi’n prynu, gwerthu neu brydlesu eiddo masnachol, mae’n syniad da cael cyngor gan arbenigwr. Fel prynwr, bydd y materion y byddwch yn eu hwynebu yn hollol wahanol i’r rhai a wynebir gan fuddsoddwr sy’n dymuno gosod eiddo masnachol.
 
Yn JCP ymfalchïwn yn ein gallu i oruchwylio trafodiadau eiddo yn rhwydd ac yn effeithiol, gan gynrychioli landlordiaid a thenantiaid er mwyn sicrhau bod y broses yn ddidrafferth. Ein nod yw darparu cyngor strategol ac arweiniad i chi o’r dechrau i’r diwedd; gan eich cynorthwyo i wneud y mwyaf o’ch arian.
 

Gwasanaethau i Landlordiaid

Gan fod y farchnad rentu yn newid drwy’r amser, mae’n hanfodol eich bod chi fel Landlord yn cael cyngor arbenigol gan unigolyn proffesiynol cymwysedig i sicrhau eich bod yn cael cymaint â phosib o enillion o’ch buddsoddiad. Pa un a ydych yn landlord tro cyntaf neu bod gennych bortffolio o eiddo, credwn fod dyletswydd arnom i ddarparu’r cyngor cyfreithiol angenrheidiol i’ch helpu i gyrraedd eich nod. Yn ogystal â’ch cynorthwyo i gaffael tenantiaid, bydd ein cyfreithwyr eiddo masnachol yma i’ch helpu i gymryd camau cyfreithiol pan fo tenant yn achosi problem gyda’ch eiddo. O gofio’r newidiadau diweddar i ddeddfwriaeth, mae’n bwysig fod landlordiaid yn cydymffurfio bob amser. Pa un a ydych chi angen cymorth i gofrestru fel landlord preifat neu i gael trwydded arbennig ar gyfer gweithgareddau rheoli penodol, gallwch ddibynnu ar JCP i ateb eich cwestiynau a thawelu eich meddwl.

Anghydfodau Eiddo Masnachol

Gall pethau fod yn anodd iawn pan fo anghydfod yn codi ynglŷn ag eiddo. Wedi’r cyfan, pa un a ydych chi’n ddatblygwr, yn landlord neu’n denant, mae gennych lawer wedi ei fuddsoddi yn eich eiddo masnachol. Gall y math hwn o anghydfod ddatblygu’n gyflym, a pha un a ydych chi’n landlord neu’n denant, mae’n debygol y bydd hyn yn cael effaith ar eich buddsoddiad yn ogystal ag ar eich lles cyffredinol. Yma yn JCP mae ein tîm o gyfreithwyr eiddo masnachol penodedig wedi cynorthwyo nifer helaeth o gleientiaid masnachol trwy anghydfodau hyd at ddatrysiad. Rydym yn brofiadol mewn ymdrin â holl agweddau cyfreithiol rheoli, rhentu neu bod yn berchen ar eiddo masnachol, gan gynnwys cynorthwyo landlordiaid i ymdrin â’u tenantiaid trafferthus, a diogelu lles tenantiaid drwy ddefnyddio negodi tactegol. Ein nod yw cadw costau’n isel trwy ddatrys anghydfod heb fynd i’r llys, ond pan fo achos llys yn anochel, ni fyddwn yn oedi rhag cymryd camau cyfreithiol cadarn ar ran ein cleientiaid. 
 
Os ydych chi’n dymuno cael cyngor arbenigol ynglŷn â thrafodiad, anghydfod neu brosiect yn ymwneud ag eiddo masnachol, cysylltwch â’n tîm ni heddiw. Mae gennym wybodaeth dechnegol gadarn a chraffter busnes, sy’n golygu y gallwch ddibynnu ar gyfreithwyr eiddo masnachol JCP i weithredu er eich lles gorau a darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf bob amser.

 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile