Cyfreithwyr Cyfraith Plant

Mae gan yr arbenigwyr yn ein tîm Cyfraith Teulu brofiad eang ac maent yn dosturiol wrth ymdrin â materion Plant. Fe wyddom fod hwn yn aml yn gyfnod cymhleth yn eich bywyd ac yma yn JCP byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu i leihau’r effaith y mae hynny’n ei chael arnoch chi a'ch plant.

Pan fo priodas neu berthynas yn chwalu, un o'r prif bryderon yw beth fydd yn digwydd i unrhyw blant. Yn aml, efallai na fydd cytundeb llafar rhyngoch chi a'ch cynbartner yn gweithio mewn modd mor ddidrafferth ag yr oeddech chi wedi gobeithio neu ei ragweld ar y cychwyn. Gall materion plant fod yn gymhleth ac yn emosiynol, pan fo’r ddau riant yn ceisio dod i drefniant gyda chyn lleied o effaith ar fywydau eu plant â phosibl.

Efallai y byddwch yn canfod eich hun mewn amgylchiadau lle nad ydych chi’n siŵr o'ch sefyllfa gyfreithiol, pa un a ydych chi’n rhiant, yn ofalwr, yn fam-gu neu dad-cu, neu'n aelod arall o'r teulu.

Yn JCP rydym ni’n cynnig cyfarfod cynghori cychwynnol am bris sefydlog fel y gallwch chi sefydlu eich hawliau a pha gamau y gallwch chi eu cymryd i helpu i ddatrys y sefyllfa. Cysylltwch ag aelod ymroddgar o'n tîm cyfraith teulu penodedig i gael rhagor o wybodaeth.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile