Materion ariannol

Mae gan JCP brofiad helaeth o ymdrin â materion ariannol sy’n codi pan fo perthynas yn torri. Gwyddom y gall ysgariad, gwahanu, a diddymu partneriaeth sifil fod yn gyfnod ingol a heriol iawn. Felly, byddwn yn defnyddio ein holl wybodaeth a chysylltiadau arbenigol i sicrhau eich bod yn y sefyllfa ariannol orau bosibl ar ddiwedd perthynas.

Yn rhan o’n gwasanaethau ysgariad a chyfraith teulu cynhwysfawr, gall ein cyfreithwyr ysgariad profiadol eich helpu i gael setliad ariannol gyda’ch cyn-bartner sydd er eich lles chi ac a fydd yn eich galluogi i fwrw ymlaen â’ch bywyd gan deimlo’n gadarnhaol ac yn obeithiol.

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau, gallwn helpu cleientiaid i gael setliad ariannol heb orfod mynd i’r llys. Rydym yn cyfuno sgiliau negodi arbenigol â Dulliau Amgen o Ddatrys Anghydfod nad ydynt yn achosi gwrthdaro, megis cyfraith gydweithredol a chyfryngu teuluol, fel y gallwch chi a’ch cyn-bartner barhau â’ch trafodaethau mewn amgylchedd niwtral sy’n annog cyfaddawd a chanlyniadau cytûn.

Rydym hefyd yn gallu llunio Gorchymyn Cydsynio drafft, pan fo’r ddau barti eisoes wedi dod i gytundeb rhyngddynt ynghylch materion ariannol.

Cysylltwch â’n cyfreithwyr ysgariad arbenigol heddiw drwy alw eich cangen leol, anfon neges e-bost i law@jcpsolicitors.co.uk, neu drwy lenwi’r ffurflen ymholiad syml ar ochr dde y dudalen.

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile