Hawliadau Iawndal Damweiniau ar y Ffyrdd

Mae Damweiniau ar y Ffyrdd yn gyffredin ond gall yr anafiadau a achosir gan y damweiniau hyn fod yn sylweddol gan newid bywyd. Dywedodd yr Adran Drafnidiaeth bod 160,378 o anafusion wedi'u cofnodi mewn damweiniau ar y ffyrdd yn 2018, gyda 25,484 o'r rheiny'n anafiadau difrifol.

Gall effaith damwain ar y ffordd fod mor fach ag ychydig o lympiau a chleisiau, ond gall damweiniau o'r fath hefyd arwain at anafiadau difrifol sy’n newid bywyd fel Anafiadau i'r Asgwrn Cefn, Anafiadau i'r Pen a'r Ymennydd ac yn anffodus mewn rhai achosion gall arwain at Ddamweiniau Angheuol.

Mae gan gwmni Cyfreithwyr JCP dîm Anaf Personol penodedig a phrofiadol a all eich helpu gydag ystod eang o faterion sy'n arwain at anafiadau, megis damweiniau car, damweiniau beicio, damweiniau beiciau modur yn ogystal â'r rhai sy'n ymwneud â cherddwyr.

Os yw damwain ar y ffordd wedi effeithio arnoch chi, gallai hawlio iawndal eich helpu i ariannu'r driniaeth breifat neu'r broses adsefydlu sydd ei hangen arnoch i gynorthwyo eich adferiad, gallai hefyd eich helpu'n ariannol os byddwch wedi colli enillion oherwydd eich bod i ffwrdd o'r gwaith, er mwyn i chi gael tawelwch meddwl ariannol wrth wella ar ôl eich damwain.

Mae pryderon cyffredin sydd gan gleientiaid cyn penderfynu a ddylid bwrw ymlaen â hawliad Anaf Personol yn cynnwys y mater o gost a lefel y gefnogaeth y byddant yn ei dderbyn gan eu cyfreithiwr. Rydym ni yma yn JCP yn arbenigo mewn ymdrin â hawliadau ar y sail na fydd cost i chi os na fyddwn ni’n ennill yr achos, felly does dim rhaid i chi boeni am fil enfawr wrth fwrw ymlaen â hawliad o'r fath. Ers newid yn y gyfraith yn 2013 mae cyfreithwyr yn gallu codi ffi llwyddiant o hyd at 25% o unrhyw iawndal a dderbynnir ond mae hyn yn gyfyngedig i'r hyn a ddyfernir am eich anafiadau a cholledion yn y gorffennol - mae'r ffi llwyddiant yn cael ei hasesu fesul achos.

Mae ein tîm Anafiadau Personol penodedig hefyd yn gyfeillgar ac yn hawdd mynd atynt ond hefyd mae ganddynt flynyddoedd o brofiad o fewn y sector hwn a byddant yn sicrhau eich bod yn cael y cyngor a'r gefnogaeth orau wrth fwrw ymlaen â hawliad a sicrhau'r canlyniad gorau posibl ar eich rhan. Gallwn hefyd eich helpu i drefnu'r adsefydlu preifat sydd ei angen arnoch cyn i'ch hawliad gael ei gwblhau, felly gallwch ddechrau eich adferiad heb oedi.

Cysylltwch â'n cyfreithwyr hawliadau Anaf Personol yn ne Cymru nawr trwy gysylltu â'ch swyddfa JCP leol, defnyddiwch y ffurflen gyswllt i ofyn i rywun eich ffonio neu siaradwch â'n tîm sgwrsio byw 24/7.

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Chris Davies
   • 01792 525474
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Rhys Evans
   • Rhys Evans
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Practis Gwledig
   • 02920 379568
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Ruth Dalling
   • 01792 525421
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Beth Evans
   • Beth Evans
   • Cynorthwy-ydd Cyfreithiol - Eiddo Preswyl
   • 01348 871 041
   • View profile
 • Zoe Fletcher
   • Zoe Fletcher
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyfraith Gorfforaethol a Masnachol
   • 02920 391912
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Luke Leonard
   • 01792 525406
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Gemma Weston
   • 017925 25425
   • View profile