Peter Davies
   • Peter Davies
   • Llysgennad
  • Contact

   • 02920 379 566
   • View vcard
  • Address

    • 02920 379 566

  Peter Davies

  Llysgennad

  Yn ystod ei yrfa, mae Peter wedi creu rhwydwaith enfawr o gysylltiadau yn y gymuned fusnes, yn lleol ac ymhellach i ffwrdd. Mae hyn, yn rhannol, oherwydd hanes Peter o gyflawni gwaith cyfreithiol o ansawdd uchel i gleientiaid ar draws y maes ymgyfreitha yn ne Cymru a thu hwnt, ac oherwydd ei gysylltiadau cryf â sefydliadau a byrddau cymunedol eraill. Fel Llysgennad dros JCP, mae Peter yn mynychu digwyddiadau ar ran y busnes ac yn cyfeirio ei gysylltiadau at yr unigolyn mwyaf priodol yn y JCP i'w helpu gyda'r mater.

  Ymunodd Peter â Chyfreithwyr JCP am y tro cyntaf fel Cyfarwyddwr-berchennog yn 2017, pan unodd JCP â chwmni cyfreithiol Peter ar y pryd, Glamorgan Law, cyn ymddeol ym mis Mai 2022. Un o'r rhesymau pam mae'r ddau gwmni wedi cyd-fynd mor dda â’i gilydd yw'r ethos cyffredin o gefnogi'r gymuned leol, ym mentrau elusennol cleientiaid busnes neu breifat, a'u pwyslais ar dwf cynaliadwy. Mae'r pwyslais hwn ar estyn allan at gymunedau a dod yn rhan annatod ohonynt yn cyd-fynd yn llwyr â ffordd Peter ei hun o weithredu.

  Caiff negeseuon e-bost i'n Llysgenhadon eu hailgyfeirio i'n Prif Swyddog Gweithredol a fydd yn anfon y rhain ymlaen os yw'n briodol i wneud hynny. Ni ddarperir cyfeiriadau e-bost uniongyrchol llysgenhadon gan nad ydynt yn cael eu monitro'n rheolaidd.