Ceri Heaton
   • Ceri Heaton
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Anafiadau Trychinebus
  • Contact

   • 01792 525462
   • View vcard
  • Address

   • Llys Menter
   • Parc Ger y Llyn
   • Ffordd y Cwm Parc Anturiaeth
   • Abertawe
   • SA6 8QP
   • 01792 773 773
   • 01792 774 775

Ceri Heaton

Cyfreithiwr Cyswllt - Anafiadau Trychinebus

Mae Ceri yn Gyfreithiwr Cyswllt yn ein tîm Anafiadau Trychinebus, sy'n arbenigo mewn cynrychioli cleientiaid sydd wedi dioddef anafiadau trawmatig i'r ymennydd. Mae Ceri yn ymroddedig i sicrhau'r canlyniad gorau i'w chleientiaid o ran cael iawndal a chynorthwyo ag anghenion adsefydlu cleientiaid sy’n aml yn rhai gydol oes.

Ymunodd Ceri â'r tîm Anafiadau Trychinebus ym mis Medi 2021. Cyn ymuno â'r tîm arbenigol hwn, roedd Ceri eisoes wedi treulio dwy flynedd yn gweithio ym maes Anafiadau Personol. Mae ganddi brofiad o ymdrin ag amrywiaeth o wahanol fathau o hawliadau am anafiadau personol gan gynnwys damweiniau traffig ar y ffordd, hawliadau atebolrwydd cyhoeddus a hawliadau atebolrwydd cyflogwyr. Mae'n bwysig i Ceri allu helpu a chynorthwyo’r bobl hynny sydd wedi dioddef heb unrhyw fai arnyn nhw eu hunain.

Ymunodd Ceri â Chyfreithwyr JCP yn 2018, gan gymhwyso ym mis Medi 2021. Mae ganddi hefyd brofiad o weithio ym maes Practis Gwledig a Chynlluniau Oes, gan helpu ein Cleientiaid i baratoi Ewyllysiau a chynorthwyo gyda materion Profiant.

Mae Ceri yn aelod o bwyllgor Is-adran Cyfreithiwr Iau Abertawe ac ar hyn o bryd mae'n un o'r ysgrifenyddion corfforaethol. Yn y swydd hon, mae Ceri wedi helpu i drefnu gweithdai corfforaethol amrywiol, er enghraifft y Gweithdy Eiriolaeth - digwyddiad blynyddol i weithwyr cyfreithiol proffesiynol a myfyrwyr ifanc ei fynychu i ymarfer a gwella eu sgiliau eirioli.

Y tu allan i'r swyddfa, mae Ceri yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o weithgareddau allgyrsiol. Mae hi'n mwynhau beicio a chymryd rhan mewn digwyddiadau elusennol, fel digwyddiadau codi arian gydag Is-adran Cyfreithwyr Iau Abertawe a'r Cylch a’r digwyddiad codi arian blynyddol gan Doddie Aid sef 'My Name'5 Doddie’. Mae Ceri hefyd yn chwaraewr rygbi brwd ac ar hyn o bryd mae hi'n chwarae i dîm merched Hebogiaid Gorllewin Abertawe. Mae Ceri wrth ei bodd â cherddoriaeth ac yn chwarae gyda’r clwb soddgrwth ChromaMusic a'r gerddorfa gymunedol leol.