Anafiadau i'r Pen a'r Ymennydd

Os ydych chi neu aelod o’ch teulu wedi dioddef anaf difrifol i’r pen, does dim angen i ni ddweud wrthoch chi ei fod yn ddigwyddiad sy’n newid eich bywyd.

Ac os nad yw’r boen, yr anabledd a’r straen yn ddigon, gall y goblygiadau ariannol fod yn anodd iawn.

Gallwn liniaru’r gofid trwy ddarparu:

 • Cyfreithwyr cymwys a phrofiadol sy’n gweithio’n ddiflino bob dydd ar ran dioddefwyr anafiadau difrifol i’r ymennydd
 • Mynediad at dîm o Feddygon a Therapyddion sy’n gwybod sut i leihau anabledd a gwneud y mwyaf o bob gallu.
 • Y ddirnadaeth bod goblygiadau ariannol difrifol i ddamwain ddifrifol fel arfer, a’r gallu i sicrhau bod taliadau dros dro ar gael i ddiwallu anghenion brys.
Mae ein tîm yn cynnwys tri chyfarwyddwr, a chawn ein cydnabod fel bod yn un o brif gwmnïau cyfreithiol Cymru gan “feiblau’r” diwydiant, sef Chambers a’r Legal 500. Rydym hefyd yn aelodau o Baneli Arbenigol Headway a Fforwm Anaf i’r Ymennydd y DU.
 
Os byddwch yn ein cyfarwyddo ar gyfer anaf i’r pen neu i’r ymennydd, mae’n debygol y byddwch yn gweithio gyda ni am sawl blwyddyn tra ein bod yn ceisio sicrhau'r canlyniad gorau posibl i chi. Rydym ni, fel yr ydych chithau, yn deall nad ffawdelw yw iawndal, ond ffordd o alluogi ein cleientiaid i fyw bywyd mor llawn â phosibl ar ôl eu damwain.

 

"Hoffai fy nheulu a minnau ddiolch o waelod calon i chi am eich ymdrechion. Heb eich cymorth amhrisiadwy chi yn fy nghynorthwyo i fwrw ymlaen â’m hymholiadau, a chael gafael ar wybodaeth, ni fyddwn wedi gallu cael diweddglo ar ôl fy llawdriniaeth. Rydych wedi bod yn drylwyr, yn garedig ac yn gefnogol bob amser, trwy gydol y broses. Roedd yn bleser ymwneud â chi mewn amgylchiadau a oedd weithiau’n anodd." 

 

 

 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfarwyddwr a Phennaeth Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Georgia Davies
   • 01792 773 773
   • View profile
 • Naomi Headley
   • 01792 5529 667
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Rhian Jones
   • 01437 771 160
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile