Cyfreithwyr Ysgariad

Gwyddom y gall hwn fod yn amser cythryblus a heriol iawn mewn bywyd, yn enwedig pan fo plant a/neu swm sylweddol o arian yn berthnasol i’r achos. Felly, gadewch i ni gymryd y pwysau oddi arnoch – cysylltwch â ni i drefnu eich apwyntiad cyntaf ar gyfer cael cyngor. Mae mor syml â hynny.

Gall tawelwch meddwl helpu i reoli straen y sefyllfa yn well. Cysylltwch â’n tîm cyfeillgar er mwyn trafod y broses. Rydym ni’n deall ei bod yn anodd iawn i chi wybod yn union pa wasanaeth yr ydych chi ei angen gan eich Cyfreithiwr Cyfraith Teulu, felly rydym yn cynnig pris sefydlog gostyngol o £150 + TAW ar gyfer y cyfarfod cyntaf pryd y byddwch yn cael cyngor cychwynnol i sefydlu beth yw eich sefyllfa a beth fyddai eich camau nesaf.

Ar ôl i chi gyfarfod â ni yn eich apwyntiad cyntaf ar gyfer cael cyngor, gallwn sefydlu beth sydd ei angen arnoch o’n safbwynt ni. Mae’n bosibl y gallwn ni roi amcangyfrif yn gynnar i chi o gost y broses ar gyfer ysgariad. Byddwn bob amser yn onest ac yn agored â chi o ran ein prisiau.

 
Beth sydd wedi ei gynnwys yn ein gwasanaeth ysgariad pwrpasol?
 
 • Cynhelir eich achos o’r dechrau i’r diwedd gan gyfreithiwr arbenigol.
 • Cynigir cyngor diderfyn ar faterion megis:
1. Y broses ysgaru
2. Unrhyw faterion yn ymwneud â phlant
3. Datrys anghydfodau ariannol
4. Diogelu eich asedau ar gyfer y dyfodol.
5. Pensiynau
 
 • Paratoir yr holl waith papur sy’n ymwneud â’r ysgariad a’i gyflwyno i’r llys ar eich rhan.
 • Rhoddir cyngor ar yr holl ddogfennau a ddaw atoch oddi wrth y llys.
 • Rhoddir cyngor ar y trefniadau ar gyfer eich plant.
 • Rhoddir cyngor ar gynhaliaeth plant.
 • Pan fo angen, ymdrinnir ag achos llys yn ymwneud â’ch plant.
 • Rhoddir cyngor ar sut i ymdrin ag asedau, incwm a rhwymedigaethau sy’n rhan o achos yr ysgariad.
 • Cynhelir trafodaethau ar faterion ariannol gyda’ch priod neu ei gyfreithiwr/chyfreithiwr.
 • Byddwn yn drafftio Gorchymyn Cydsynio i gofnodi cytundeb ariannol a’i gyflwyno i’r llys. Byddwn yn ymdrin ag unrhyw ymholiadau a fydd gan y llys ynglŷn â’r cytundeb.
 • Pan na ellir dod i gytundeb, byddwn yn cynnal achos ariannol yn y llys ac ymdrin â dogfennau’r llys ar eich rhan.
 • Byddwn yn gweithredu Gorchymyn Llys/Cydsynio gan gynnwys Gorchmynion Rhannu Pensiwn, ac yn ymdrin â thrawsgludo unrhyw eiddo priodasol, rhannu asedau ac ati.
 • Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi trwy gydol yr achos ac yn eich cynghori am unrhyw gamau y dylid eu cymryd ar ôl eich ysgariad.
Gall ein tîm amyneddgar a gofalgar gynnig apwyntiadau ledled de a gorllewin Cymru i chi a’ch teulu. Mae gennym gyfreithwyr teulu penodedig yn ein holl swyddfeydd: yn Abertawe, Caerfyrddin, Caerffili, Caerdydd, Y Bont-faen, Hwlffordd, Abergwaun a Phontypridd.
 

 

 • Rebecca Goldsworthy
   • 02920 379569
   • View profile
 • Llio Preece
   • 02920 379 560
   • View profile
 • Huw Roffe
   • 02920 379568
   • View profile
 • Matthew Owen
   • 01792 529 683
   • View profile
 • Arwel Davies
   • 01348 871 013
   • View profile
 • Meinir Davies
   • 01792 529 666
   • View profile
 • Peter Davies
   • 02920 379 566
   • View profile
 • Betsan Powell
   • 01792 529 644
   • View profile
 • Alice Dearden Cobbett
   • 01792 525 463
   • View profile
 • Shan Evans
   • Shan Evans
   • Cyfreithiwr Cyswllt - Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol
   • 02920 379562
   • View profile
 • Elinor Laidlaw
   • 01792 529 698
   • View profile
 • Ian Rees
   • Ian Rees
   • Cyfreithiwr Cyswllt a Rheolwr Hawliadau Anaf Personol
   • 01792 529 641
   • View profile
 • Owain Davies
   • 01792 529 682
   • View profile
 • Amy Glover
   • 01792 525 427
   • View profile
 • Myria Griffiths
   • 01267 266 949
   • View profile
 • Rhian Jervis
   • 01792 525 422
   • View profile
 • Sharon Jones
   • 01267 248 890
   • View profile
 • Angela Killa
   • 01267 248893
   • View profile
 • Delyth Morris
   • 01267 266 941
   • View profile
 • Rachel Morris
   • 01267 248886
   • View profile
 • Rachel Powell
   • 01267 248 887
   • View profile
 • Eleri Roebuck
   • 01267 248 984
   • View profile
 • Rebecca Seldon
   • 01446 776137
   • View profile
 • Malcolm Thomas MBE
   • 07837 109 599
   • View profile
 • Georgia Williams
   • 01792 529 656
   • View profile
 • Jean Williams
   • 01267 248 891
   • View profile